fbpx
 
Ajánlatkérés
Gyakori kérdések és válaszok (GYIK)

Napenergia Plusz Program GYIK

Gyakori kérdések a pályázattal kapcsolatban

Általános kérdések
 • A Felhívás szerint lakóingatlanonként egy pályázat adható be. Örököltem egy kis lakást egy ikerházban. Hogyan kell ezt a feltételt értelmezni? A résztulajdonosok közül csak egy személy nyújthat be pályázatot?

  A Felhívás 3. pontja értelmében egy magánszemély egy pályázatot nyújthat be, illetve a Felhívás 8. és 9. pontja értelmében lakóingatlanonként kizárólag egy támogatási kérelem benyújtására van lehetőség. A jogosultság igazolása és ellenőrzése hrsz. alapján, osztatlan közös tulajdon esetén ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalt használati megállapodás alapján vagy közjegyzői okiratba foglalt forma alapján történik.
  Amennyiben az örökölt lakás egy használati megállapodással rendelkező, osztatlan közös tulajdonban lévő lakóház (ikerház) elkülöníthető, jogilag és energetikai szempontból önálló egységet képező épülete/épületrésze, a Felhívásban foglalt egyéb feltételek teljesülése esetén jogosult lehet az előregisztrációs kérelem benyújtására.
  Amennyiben az örökölt lakásnak nem 1/1 tulajdoni hányadú tulajdonosa, abban az esetben pályázhat, ha az előregisztrációs kérelem és a támogatási kérelem benyújtásához, illetve a beruházás megvalósításához az ingatlanban tulajdonrésszel rendelkező valamennyi tulajdonostársa is hozzájárul. Amennyiben a lakóingatlan haszonélvezeti joggal terhelt, a haszonélvező hozzájáruló nyilatkozata is szükséges.

 • A Felhívás szerint a program keretén belül legfeljebb 6 belül lakásos társasházi ingatlanok részét képező, épületrészén/lakásán végrehajtott beruházás kivitelezésére is benyújtható a támogatási kérelem. Ezt az előírást milyen módon, milyen dokumentumokkal szükséges igazolni?

  A Felhívás 3. pontja értelmében egy magánszemély egy pályázatot nyújthat be, illetve a Felhívás 8. és 9. pontja értelmében lakóingatlanonként kizárólag egy támogatási kérelem benyújtására van lehetőség. A jogosultság igazolása és ellenőrzése hrsz. alapján, osztatlan közös tulajdon esetén ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalt használati megállapodás alapján vagy közjegyzői okiratba foglalt forma alapján történik. Amennyiben a beruházással érintett lakóingatlan egy legfeljebb 6 lakásos társasházi ingatlan, a földhivatal által nyilvántartott társasházi adatok lekérésével történik a jogosultság ellenőrzése. Társasházi ingatlan esetén szükséges a beruházást engedélyező társasházi közgyűlési határozat csatolása is.

 • Folyamatban van saját tulajdonú ingatlanon új családi ház építése, aminek a használatba vétele még nem történt meg. Lehetséges-e a pályázaton történő részvétel?

  A Felhívás 3. pontja szerinti előírás, hogy a pályázónak a beruházás helyszínével megegyező magyarországi állandó lakóhellyel kell rendelkeznie, amelyet a lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal szükséges alátámasztani. Amennyiben ennek, valamint a Felhívásban foglalt egyéb feltételeknek is megfelel, jogosult az előregisztrációra.
  Előregisztrációra 2024. január 15. napjától van lehetőség, az előregisztráció benyújtására vonatkozó véghatáridőt a Felhívás nem rögzít.

 • Az ingatlan, amiben élünk a tulajdoni lapon feltüntetett besorolás szerint „kivett hétvégi ház”. Milyen papírt kell beszereznünk a jegyzőtől az állandó lakhatási célú használat igazolására?

  A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény értelmében a Magyarország területén élő, törvény hatálya alá tartozó polgár köteles lakóhelyének címét nyilvántartásba vétel céljából bejelenteni, az eljáró szerv a bejelentés alapján lakcímet igazoló hatósági igazolványt ad ki.
  A Felhívásban támasztott feltétel, hogy a pályázó személy a beruházás helyszínével megegyező magyarországi állandó lakóhellyel rendelkezzen, amelyet, a fenti jogszabályi feltétellel is összhangban, lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal kell alátámasztani.

 • Meglévő vagy folyamatban lévő napelemes engedély esetén lehet-e pályázni?

  A Felhívás 9.3. pontja értelmében a pályázó a beruházást csak az előregisztrációs kérelem jóváhagyását követően kezdheti meg saját felelősségére. Az előregisztrációs kérelem jóváhagyását megelőzően kötött vállalkozási szerződések kapcsán felmerült költségek, valamint a szolgáltató részéről kiállított számlák sem számolhatók el. Mivel az engedélykérelemhez elkészült tervekkel kell rendelkezni, az a beruházás már megkezdettnek minősül. A Felhívás 5. pontja alapján az előregisztrációs kérelem jóváhagyása előtt megkezdett beruházás nem támogatható.

 • Mikor lesznek elérhetően a pályázókra vonatkozó pályázati mellékletek?

  A Felhívás 8. pontja értelmében a pályázói előregisztrációs kérelmek benyújtására 2024. január 15. napjától van lehetőség, a pályázói előregisztrációhoz szükséges mellékletek sablonjai legkésőbb eddig a napig közzétételre kerülnek.
  A Felhívás 9. pontja értelmében a támogatási kérelmek benyújtására a sikeres előregisztrációt követően, a rendelkezésre álló keret kimerüléséig van lehetőség.

 • Az előregisztrációhoz benyújtandó villamos energia számlán szereplő fogyasztással kapcsolatban van valamilyen elvárás meghatározva?

  A Felhívás nem szab meg a fogyasztással kapcsolatos előírást.

 • A Felhívás 8.2. pontja értelmében az előregisztrációs kérelem részeként szükséges benyújtani az előregisztrációs kérelem benyújtását megelőző legutolsó elszámolási időszakra vonatkozó villamosenergia-számlát. A birtokomban lévő ingatlan felújítás alatt áll, ezért átmenetileg kikötésre került az áram. Emiatt a rendelkezésemre álló legutóbbi számla nem az előregisztrációs kérelem benyújtását megelőző hónapra vonatkozik. Megfelel korábbi kiállítású számla is?

  A pályázói előregisztráció 2024. január 15. napjától nyújtható be, az előregisztrációs kérelem benyújtására nincs végső határidő megszabva.
  Az Ön által felvázolt esetben a rendelkezésére álló utolsó elszámolási időszakra vonatkozó villamosenergia-számla mellé szükséges feltöltenie a szolgáltató által kiállított igazolást is arról, hogy a felhasználási (fogyasztási) hely és a mérési pont azonosítója a számlán feltüntetett adatokhoz viszonyítva változatlan.

 • Mi minősül a projekt megkezdésének? Az előregisztráció benyújtását megelőzően keletkezett és kifizetett számla elszámolható?

  Az előregisztrációs kérelem jóváhagyása előtt megkezdett beruházás nem támogatható. A Felhívás 9.3. pontja értelmében a pályázó a beruházást az előregisztrációs kérelem jóváhagyását követően saját felelősségére megkezdheti, vállalva annak kockázatát, hogy negatív döntés esetén újabb támogatási kérelem az adott tárgyban nem nyújtható be, tekintettel arra, hogy megkezdett beruházás nem támogatható. Javasoljuk, hogy a beruházást csak a támogatói okirat kézhezvételét követően kezdjék meg.

Jogosultsággal kapcsolatos kérdések
 • Egyéni vállalkozó vagyok, de magánszemélyként vásároltam egy lakóingatlant. Egyéni vállalkozóként a székhelyem, telephelyem címe nem egyezik meg a fejleszteni kívánt lakóingatlan címével. Jogosult vagyok az előregisztrációra és a támogatási kérelem benyújtására?

  Amennyiben az egyéni vállalkozás – vagy egyéb vállalkozás székhelye, telephelye, fióktelepe – nem a Program keretében fejleszteni kívánt ingatlan vonatokozásában került nyilvántartásba, a lakóingatlan tekintetében, a Felhívásban foglalt egyéb feltételek teljesülése esetén, nem áll fenn kizáró ok.

 • Korábban sikeresen pályáztam napelemes rendszer telepítésére, a beruházást megvalósítottam. Jogosult vagyok pályázni?

  A Felhívás 5. pontja értelmében csak új beruházás támogatható, meglévő rendszer bővítése és/vagy átalakítása és/vagy cseréje nem támogatható. Ezek alapján nem jogosult pályázni.

  A Felhívás 4. pontja értelmében nem nyújtható támogatás,

  • amennyiben a beruházással érintett lakóingatlan vállalkozás (egyéni vállalkozás, egyéni cég, közkereseti társaság, betéti társaság, kft., zrt. stb.) székhelye, telephelye, fióktelepe;
  • amennyiben a beruházással érintett lakóingatlan tulajdonosai között vállalkozás (egyéni vállalkozás, egyéni cég, közkereseti társaság, betéti társaság, kft., zrt. stb.) is van.
 •  A Magyar Honvédség állományában megközelítőleg 4 000 család van, aki lakáscélú lízing formájában lakik otthonában, mert a Honvédség ehhez a lakásszerzési formához nyújt támogatást. Ők jogosultak pályázni?

  Szeretnénk felhívni szíves figyelmét a Felhívás 3. pontjára, amely egyéb személyi feltételek mellett az alábbiakról rendelkezik:

  „Jelen Felhívásra kizárólag azon nagykorú, cselekvőképes természetes személy, vagy gondnoki nyilatkozattal cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alá helyezett természetes személy (magánszemély) nyújthat be támogatási kérelmet, aki lakáscélú lízingszerződéssel rendelkezik.”

  Mindezeknek megfelelően, a lakáscélú lízingszerződéssel rendelkezők is részt vehetnek a Programban.

 • Jogosult vagyok-e pályázni olyan ingatlan esetében, ahol 2024. január 1. napjától továbbra is ún. betáplálási stop lesz érvényben?

  Jelen Felhívás kiemelt célja, hogy a napelemes bruttó elszámolás 2024. januári bevezetése után is folytatódjon a lakossági háztartási méretű kiserőművek (a továbbiakban: HMKE) telepítése. A támogatás kiterjed a napelem-, tároló és egyéb kapcsolódó eszközök beszerzésére, a telepítésre, a hálózatra csatlakoztatásra és üzembe helyezésre. A beruházás akkor tekinthető megvalósítottnak, ha a HMKE rendszert a szolgáltató átveszi. Ennek értelmében szigetüzemű rendszerek létesítése nem támogatható.

Ingatlannal kapcsolatos kérdések
 • Mikortól számítva nézik, hogy a beruházással érintett ingatlan ne legyen vállalkozás székhelye, telephelye, fióktelepe, illetve a beruházással érintett lakóingatlan tulajdonosai között ne legyen vállalkozás?

  A beruházással érintett lakóingatlannak az előregisztrációs kérelem benyújtásától a fenntartási időszak végéig meg kell felelnie a Felhívásban támasztott követelményeknek.

 • A saját tulajdonú ingatlanom címére van bejelentve a vállalkozásom székhelye, de mivel több telephellyel is rendelkezem így itt nem végzek semmilyen vállalkozással összefüggő tevékenységet. Ebben az esetben pályázhatok?

  A Felhívás 4. pontja értelmében kizáró ok, amennyiben a beruházással érintett lakóingatlan vállalkozás (egyéni vállalkozás, egyéni cég, közkereseti társaság, betéti társaság, kft., zrt. stb.) székhelye, telephelye, fióktelepe. A fentiek értelmében nem jogosult pályázni.

 • Lakcímkártyámon a beruházással érintett ingatlan tartózkodási helyként szerepel. Jogosult vagyok előregisztrációs kérelmet benyújtani?

  A Felhívás 3. pontja értelmében az jogosult előregisztrációs kérelem benyújtására, aki a beruházás helyszínével megegyező magyarországi állandó lakóhellyel rendelkezik. Amennyiben a beruházással érintett ingatlan a pályázó tartózkodási helye, nem jogosult az előregisztrációs kérelem benyújtására.

Gyakorlati kérdések
 • A napelemes rendszer kiépítéséhez szükséges kérelmet a Felhívás megjelenése előtt benyújtottam a szolgáltatóhoz, a kapcsolódó munkákra vállalkozási szerződést kötöttem. A szolgáltató nem jelzett vissza a benyújtott csatlakozási kérelemre, Ez esetben jogosult vagyok előregisztrációs kérelmet benyújtani?

  A Felhívás 9.3. pontja értelmében a pályázó a beruházást csak az előregisztrációs kérelem jóváhagyását követően kezdheti meg saját felelősségére. Az előregisztrációs kérelem jóváhagyását megelőzően kötött vállalkozási szerződések kapcsán felmerült költségek, valamint a szolgáltató részéről kiállított számlák sem számolhatók el. A Felhívás 5. pontja alapján az előregisztrációs kérelem jóváhagyása előtt megkezdett beruházás nem támogatható.

 • Amennyiben 4 kW teljesítményű inverter és 7,5 kWh kapacitású tároló kerül telepítésre, akkor maximum 4 millió forint támogatás igényelhető?

  A Felhívás 6.4. pontja értelmében a támogatás a támogatott beruházás elszámolható összköltségének maximum 66%-a, de legfeljebb 5 000 000 Ft lehet. A támogatás megítélésénél a beruházás elszámolható összköltsége a mérvadó. A Felhívás 7. pontja értelmében a generálkivitelezői költségvetésben azon tételek tüntethetők fel, amelyek a HMKE és tároló telepítéséhez, üzembe helyezéséhez kapcsolódó beruházás végrehajtásához elengedhetetlenül szükségesek, továbbá megfelelnek az elvárt minőséget nem sértő költséghatékonyság elvének, és nem haladják meg az adott piacon általánosan elfogadottmértéket. A Felhívás 7.1. pontja alapján a támogatási kérelem tartalmi értékelése során a beruházáshoz nem kapcsolódó, vagy túlárazott költségek levonásra kerülhetnek.

 • Nagyobb akkumulátor kapacitást lehet-e kivitelezni, ha a Felhívásban meghatározott 10kWh kapacitású határt túllépve a pályázó vállalja, hogy önerőből fizeti a különbözetet?

  A Felhívás 5. pontja alapján jelen Program keretében minimum 7,5 kWh, maximum 10 kWh kapacitású tárolóval szerelt HMKE telepítése támogatható. Nagyobb kapacitású tároló beszerzése és beszerelése a pályázó önerejének terhére sem lehetséges .

Dokumentációval kapcsolatos kérdések
 • A Felhívás 7. pontja alapján a pályázati adminisztrációs költség elszámolható költségnek minősül. Csak a generálkivitelezést végző vállalkozást bízhatom meg ezzel a tevékenységgel, vagy köthetek erre más vállalkozással is szerződést?

  Az adminisztrációs költség kizárólag abban az esetben minősül elszámolhatónak, amennyiben a generálkivitelezővel kötött vállalkozási szerződés része. A költség elszámolására vonatkozóan önálló sor szerepel a közreadott vállalkozási szerződéssablon költségvetési táblájában. A generálkivitelezővel kötött vállalkozási szerződésen kívül felmerülő egyéb költségek közül kizárólag a mérőhely szabványosításának költsége (amennyiben releváns), valamint a csatlakozási engedély költsége számolható el. Egyéb vállalkozással kötött szerződés keretében végzett pályázati adminisztráció költsége nem számolható el.

 • Mit fogadnak el HMKE létesítésére irányuló csatlakozási kérelem igazolására (pl.: e-mail visszaigazolás, szolgáltató weboldaláról készült képernyőfotó)?

  A pályázó nevére és a beruházás címére szóló csatlakozási kérelem szolgáltatóhoz történő benyújtását alátámasztó dokumentumokat, a szolgáltatóhoz elektronikus úton (e-mailben) megküldött üzenetet, az online felületen benyújtott csatlakozási kérelem beérkezéséről szóló visszaigazolást.

 • Már üzemben lévő napelemes rendszer energia tárolóval történő kiegészítése támogatott tevékenységnek minősül?

  A Felhívás 5. pontja értelmében csak új beruházás támogatható, meglévő rendszer bővítése és/vagy átalakítása és/vagy cseréje nem támogatható. Ezek alapján nem támogatható a meglévő rendszer tárolóval történő bővítése.